INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) wejście w życie z dniem 25.05.2018r.

Informujemy,

Jako  PPHU Eldrew s.c. z siedzibą w Wadowicach, ul. Podstawie 30, 34-100 Wadowice, jesteśmy administratorem Państwa danych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami.

 CEL PRZETWARZANIA DANYCH:

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy i w czasie realizacji zamówień oraz dostaw wykorzystujemy w następujących celach:

  1. wykonania umowy z PPHU Eldrew s.c. której jesteście Państwo stroną – na podstawie art.6 ust. 1B rozporządzenia.

Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np:

– wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

– udzielanie odpowiedzi na reklamację,

– udzielanie odpowiedzi na e-maile.

  1. wykrywania nadużyć i zapobieganiu im – przez czas trwania umowy i współpracy a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań.

ZAKRES DANYCH , KTÓRE PRZETWARZAMY (dane niezbędne do zawarcia umowy i współpracy):

– pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko

–  siedziba firmy i adres dostawy,

– numer identyfikacji podatkowej NIP,

– e-mail , numer telefonu  (w celu odpowiedzi na Państwa wiadomości i zapytania)

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH:

Państwa dane nie są przekazywane innym administratorom.

JAK  DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy , współpracy oraz okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych  i rachunkowych.

PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

  1. Prawo dostępu do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych)
  2. Prawo sprostowania (poprawienie) danych
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, gdy kwestionowana jest prawidłowość danych, gdy dane nie są już potrzebne administratorowi.
  5. Prawo do przenoszenia danych – otrzymanie danych w powszechnie obowiązującym formacie nadającym się do odczytu od administratora oraz żądania przesłania tych danych do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe (nie obejmuje zbiorów papierowych, nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób).
  6. Prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych – maja Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Administrator danych wtedy nie może w dalszym ciągu przetwarzać Państwa danych, chyba że istnieją ważne prawne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia. Dochodzenia lub obrony roszczeń.

GDZIE MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH;

Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KONTAKT I INFORMACJE:

Nasze dane kontaktowe:  PPHU Eldrew s.c. ul. Podstawie 30, 34-100 Wadowice

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Joanna Zaręba e-mail: ksiegowosc@eldrewpalety.pl tel: 33 823 34 70